Google Analytics,不影響您閱覽本網站。

:::

四庫全書概述及其利用

 

四庫全書及其纂修

何謂四庫全書

清朝時空言義理之宋學沒落,漢學代之而起,其博極群書,考訂經史,輯佚書之風氣大盛。乾隆為了迎合此種潮流,並實行文化統治,控制學術思想,籠絡大批知識份子為己服務,於是開「四庫館」,於37年開始徵求天下遺書,命各地方官將所見之書皆送呈候選,當時各地藏書家進獻之遺書就有5024種。四方之書既集,便由知名學者紀昀、戴震、于敏中、金簡、周永年、邵晉涵、任大樁等纂修官,領導儒臣校讎編纂。將書籍經過嚴格審查,把不利於大清統治的內容予以刪改,甚至焚毀。經刪改及入選之書,則由繕寫官員以手鈔而成,定為「四庫全書」,所收圖書計3470種。

纂修版本來源

四庫全書所根據的書本,大約可分為敕撰本、內府本、各省採進本、私人進獻本、通行本及永樂大典本六種。經儒臣校閱後,書籍內容完全相同者,採最佳之版本,每書閱畢,撰一提要,介紹該書之內容,流變及作者。所收書籍分為應刻、應鈔、應存目三種。

四庫全書之分類

<四庫>即<四部>之意,即將所收書籍分為經、史、子、集四大部,於部下分類,類下再分子目。總計四庫全書共分為四部四十四類六十六子目,其分類情形大致如下:

<四庫全書薈要>之編纂

在纂修四庫全書之時,乾隆諭令自應鈔書籍中,擷取菁華,編為規模較小的叢書,即四庫全書的姐妹編-《四庫全書薈要》。故四庫薈要是四庫全書的選本,其選取原則有

  1. 注重反映經學源流。
  2. 著重著作之代表性。
  3. 崇尚徵實。

故薈要之學術傾向頗濃。經繕錄校訂後,亦採包背裝,經史子集四部亦依春夏秋冬四色裝潢。乾隆43年,第一部薈要完成,44年第二部薈要亦告完成。今薈要第一部,原存於紫禁城內御花園之摛藻堂內,後與文淵閣四庫全書一同運抵台灣,並於民國74年由世界書局影印出版。

四庫全書存放處所及其存燬

四庫全書當時共鈔成正本七份,副本一份。原鈔四份,分藏於北方四閣,即文淵闊、文津閣、文源閣、文溯閣。續鈔的三份,分藏於南方三閣,即文宗閣、文匯閣、文瀾閣。其中文源閣、文宗閣、文匯閣之四庫毀於戰亂。文溯閣之四庫現保存於甘肅省圖書館,完好無損;文津閣之四庫,現存於北京圖書館,並由上海商務影印出版;文瀾閣之四庫,現存於浙江圖書館;文淵閣之四庫,現典藏於台北之國立故宮博物院,並於民國72年由台灣商務印書館影印發行。

四庫全書之重要目錄書

有關四庫提要之辨證

清乾隆下令編纂四庫全書,有其特殊政治目的,並藉以行封建統治之實。因而在提要的撰寫上,難免有其門戶之見,對於古籍之評價論述,亦有不少錯誤及不當之處。因此,後人對於四庫提要之補正或辨證,遂相繼而出。

有關四庫全書之索引

四庫全書收書浩繁,若能利用其人名、書名、篇名等方面之索引,則有助於查檢四庫全書。

Library has:

有關四庫未收之書

四庫全書所收書籍未盡完全,除禁書及與清統治理念不合者遭摒棄外,一些罕見的珍本祕籍亦有遺闕。故四庫纂修完成之後,陸續有解禁圖書及新發現圖書出籠,學者乃加以搜訪,並仿四庫體例撰寫提要,可視為四庫全書之續修與延伸。